MkVII, 1953

Mk VII 1953, Manual, RHD

Fr. 68’000.–